Rolnicy zainteresowani inwestycjami w biogazownie rolnicze, instalacje fotowoltaiczne czy magazyny energii będą mogli uzyskać dofinansowanie w programie uruchamianym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Dla kogo?

O dofinansowanie na inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej będą się mogli starać wpisani do ewidencji producentów rolnicy, którym m.in. w 2023 r. przyznano jednolitą płatność obszarową albo którzy prowadzą gospodarstwo w ramach działów specjalnych produkcji rolnej.

Aby ubiegać się o dofinansowanie, należy także odbyć szkolenie w zakresie efektywności energetycznej gospodarstwa nie wcześniej niż w terminie 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub zobowiązać się do jego odbycia nie później niż do złożenia ostatniego wniosku o płatność.

Kiedy można składać wnioski?

Wnioski o przyznanie pomocy będzie można składać od 25 stycznia do 23 lutego 2024 r. Przyjmowane będą wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR.

Na co dofinansowanie?

Wsparcie w formie refundacji do 65 proc. kosztów kwalifikowalnych realizowane będzie w trzech obszarach:

A – budowa nowych biogazowni rolniczych

Wsparcie obejmie operacje dotyczące budowy biogazowni rolniczej z wyłączeniem robót budowlanych dotyczących istniejącej biogazowni rolniczej.

B – zakup mikroinstalacji fotowoltaicznych i instalacji do wytwarzania energii cieplnej z promieniowania słonecznego (wraz z dodatkowym wyposażeniem)

Wsparciu będą podlegały operacje dotyczące zakupu:

 1. mikroinstalacji PV wraz z magazynem energii elektrycznej,
 2. instalacji do wytwarzania energii cieplnej z energii promieniowania słonecznego,
 3. magazynów energii innych niż magazyny energii elektrycznej, jeżeli będą sprzężone z urządzeniami, o których mowa w pkt 1,
 4. pomp ciepła, jeżeli będą sprzężone z urządzeniami, o których mowa w pkt 1,
 5. systemów zarządzania przepływami energii, jeżeli będą sprzężone z urządzeniami, o których mowa w pkt 1-4.

C – inwestycje służące poprawie efektywności energetycznej zabudowań gospodarskich

Wsparciu będą podlegały operacje dotyczące:

 • docieplenia ścian zewnętrznych,
 • docieplenia dachu lub stropu,
 • zakupu świetlików dachowych,
 • docieplenia podłóg,
 • zakupu okien, drzwi zewnętrznych lub bram wjazdowych,
 • zakupu kotłów na biomasę z wyłączeniem kotłów do spalania słomy,
 • zakupu instalacji do odzyskiwania ciepła,
 • zakupu systemów energooszczędnego oświetlenia w technologii LED,
 • zakupu systemów monitoringu i zarządzania energią.
 • W przypadku obszaru A maksymalna wysokość pomocy wyniesie 1,5 mln zł. Dla obszarów B i C dofinansowanie wyniesie po 200 tys. zł.