Program “Czyste Powietrze” skierowany jest dla właścicieli lub współwłaścicieli budynków jednorodzinnych. Dotyczy on wymiany starych i mało efektywnych źródeł ciepła na nowoczesne i ekologiczne oraz przeprowadzenia w związku z tym niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Kwota dofinansowania uzależniona jest od wysokości rocznego dochodu i wynosi do 30 000 zł dla poziomu podstawowego czyli przy dochodzie nie przekraczającym 100 tyś zł oraz 37 000 zł – dla poziomu podwyższonego czyli w sytuacji gdy łączne zarobki osób mieszkających w gospodarstwie nie przekraczają kwoty 1400zł brutto miesięcznie w przeliczeniu na jedną osobę.

Głównym celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych – czyli kolokwialnie rzecz ujmując “walka ze smogiem”.

Program “Czyste Powietrze” można podzielić na kilka części:

PROGRAM DLA BENEFICJENTÓW UPRAWNIONYCH DO PODSTAWOWEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA:

Pierwsza opcja obejmuje:

  • demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła. Dodatkowo mogą być wykonane takie przedsięwzięcia jak: zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenie przegród budowlanych, okien, drzwi, czy przeprowadzenie audytu energetycznego.

Kwota maksymalnej dotacji wynosi 25 000 zł gdy termomodernizacja nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej, oraz 30 000 zł dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną.

Druga opcja obejmuje:

  • demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup wraz montażem innego źródła ciepła, lub zakup i montaż kotłowni gazowej. Dodatkowo wykonane mogą zostać następujące dostawy: demontaż oraz zakup + montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania, montaż instalacji fotowoltaicznej, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenie przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, przeprowadzenie audytu energetycznego, wykonanie dokumentacji projektowej.

Kwota maksymalnej dotacji wynosi w tym przypadku 20 000 zł gdy przedsięwzięcie nie obejmuje montażu instalacji fotowoltaicznej, oraz 25 000 zł dla przedsięwzięcia, gdy wykonujemy instalację fotowoltaiczną.

Opcja trzecia dotyczy:

  • zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenie przegród budowlanych, okien, drzwi, oraz wykonanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej oraz ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji w tym przypadku wynosi 10 000zł

Dofinansowanie skierowane jest dla beneficjentów, czyli osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych, jednorodzinnych lub wydzielonych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł. Jeśli ktoś uzyskuje dochód z różnych źródeł, wówczas sumujemy je, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

PROGRAM DLA BENEFICJENTÓW UPRAWNIONYCH DO PODWYŻSZONEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA:

Pierwsza opcja obejmuje:

  • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe oraz: zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania, lub zakup i montaż kotłowni gazowej. Dodatkowo mogą być wykonane następujące przedsięwzięcia: montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania, kolektorów słonecznych, montaż instalacji fotowoltaicznej, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenie przegród budowlanych, okien, drzwi, a także wykonanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej oraz ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji wynosi 32 000 zł dla przedsięwzięcia bez budowy instalacji fotowoltaicznej, oraz 37 000 zł dla przedsięwzięcia obejmującego budowę instalacji fotowoltaicznej.

Druga opcja obejmuje:

  • wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, oraz montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, czy zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, oraz wykonanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej i ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji wynosi w tym przypadku 15 000 zł.

Jako beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania rozumie się osoby, które spełniają następujące warunki: są właścicielami lub współwłaścicielami budynku, oraz przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty: 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym, oraz 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku, kiedy beneficjent prowadzi działalność gospodarczą, roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami, którzy przygotują dla Państwa bezpłatnie audyt instalacji fotowoltaicznej skrojonej indywidualnie pod Państwa potrzeby.