Dotacje

Program Priorytetowy Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze skierowany jest do właścicieli/współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Jego celem jest dofinansowanie wymajany nieefektywnych źródeł ciepła na spełniające normy oraz przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych budynku. Dotacja może wynosić nawet 135 000 zł.

 1. Program podzielono na trzy części, które odróżnia poziom dochodu beneficjentów:

Część I, która uprawnia beneficjentów do otrzymania podstawowego poziomu dofinansowania: – dochód roczny właściciela/ współwłaściciela domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 135 000 zł – maksymalne dofinansowanie wynosi do 41 000 zł bez kompleksowej termomodernizacji, lub do 66 000 zł z kompleksową termomodernizacją (z kompleksową termomodernizacją – należy łącznie spełnić następujące warunki: 1. Występuje konieczność wykonania audytu energetycznego (na co jest przeznaczone do 1 200zł co stanowi 100% kosztu kwalifikowanego) oraz dołączenie go do wniosku o płatność 2. Osiągniecie co najmniej jednego wskaźnika kompleksowej termomodernizacji a) Zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80kWh/(m2*rok) lub b) Zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%) Część II, która uprawnia beneficjentów do otrzymania podwyższonego poziomu dofinansowania: – przeciętny miesięczny dochód liczony na jednego członka gospodarstwa domowego właściciela/ współwłaściciela domu jednorodzinnego nie może przekroczyć: * 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym, * 2 561 zł w gospodarstwie jednoosobowym. – kwota maksymalnego dotacji wynosi do 59 000 zł bez kompleksowej termomodernizacji, lub do 66 000 zł z kompleksową termomodernizacją , z prefinansowaniem do 49 000zł Część III, która uprawnia beneficjentów do otrzymania najwyższego poziomu dofinansowania: – przeciętny miesięczny dochód liczony na jednego członka gospodarstwa domowego właściciela/ współwłaściciela domu jednorodzinnego nie może przekroczyć: * 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym, * 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym. – kwota maksymalnego dotacji wynosi do 79 000 zł bez kompleksowej termomodernizacji, lub do 135 000 zł z kompleksową termomodernizacją, z prefinansowaniem 79 000zł Dotacja z prefinansowaniem polega na wypłaceniu całości lub części dotacji przyznanej Beneficjentowi na konto wykonawcy. Warunkiem przyznania tego typu dofinansowania jest przedłożenie wraz z wnioskiem zaświadczenia potwierdzającego wysokość dochodu oraz umowy/ umów z wykonawcą/wykonawcami zawartymi na realizację danego zakresu prac określonych we wniosku o dofinasowanie.

1 z kompleksową termomodernizacją – należy łącznie spełnić następujące warunki:

 1. Występuje konieczność wykonania audytu energetycznego (na co jest przeznaczone do 1 200zł co stanowi 100% kosztu kwalifikowanego) oraz dołączenie go do wniosku o płatność
 2. Osiągniecie co najmniej jednego wskaźnika kompleksowej termomodernizacji
 1. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80kWh/(m2*rok) lub
 2. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%

 1. Zakres dofinansowania i maksymalne dotacje dla poszczególnych kosztów kwalifikowanych.

Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem NIEKWALIFIKOWANYM. Wnioski o dofinasowanie składa się poprzez Portal Beneficjenta ( Portal Beneficjenta – Warszawa (wfosigw.pl) ) lub przez system GWD (Generator wniosków o dofinansowanie (nfosigw.gov.pl) ) dla wniosków z prefinansowaniem.

Program Moje ciepło

dotacje w programie moje ciepło radom Dla kogo?

 • Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 • Wnioskodawcą/Beneficjentem musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy
 • Wnioskodawca musi być wskazany jako nabywca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym

Warunek przyznania dotacji? Uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku tj. uzyskanie maksymalnej wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej EPH+W na poziomie:

 • maksymalnie 55 kWh/(m2 × rok) – dla wniosków składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu.

Rodzaje przedsięwzięć?

 • zakup/montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem;
 • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem;
 • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.