Dotacje

Program Priorytetowy Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze skierowany jest do właścicieli/współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Jego celem jest dofinansowanie wymajany nieefektywnych źródeł ciepła na spełniające normy oraz przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych budynku. Dotacja może wynosić nawet 79 000 zł.

Program podzielono na trzy części, które odróżnia poziom dochodu beneficjentów:

Część I, która uprawnia beneficjentów do otrzymania podstawowego poziomu dofinansowania.

– dochód roczny właściciela/ współwłaściciela domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 000 zł

– maksymalne dofinansowanie wynosi 30 000 zł

Część II, która uprawnia beneficjentów do otrzymania podwyższonego poziomu dofinansowania.

– przeciętny miesięczny dochód liczony na jednego członka gospodarstwa domowego właściciela/ współwłaściciela domu jednorodzinnego nie może przekroczyć:

* 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

* 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

– kwota maksymalnego dotacji wynosi 37 000 zł lub z prefinansowaniem 47 000zł

Część III, która uprawnia beneficjentów do otrzymania najwyższego poziomu dofinansowania:

– przeciętny miesięczny dochód liczony na jednego członka gospodarstwa domowego właściciela/ współwłaściciela domu jednorodzinnego nie może przekroczyć:

* 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

* 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

– kwota maksymalnego dotacji wynosi 69 000 zł lub z prefinansowaniem 79 000zł

Dotacja z prefinansowaniem polega na wypłaceniu całości lub części dotacji przyznanej Beneficjentowi na konto wykonawcy. Warunkiem przyznania tego typu dofinansowania jest przedłożenie wraz z wnioskiem zaświadczenia potwierdzającego wysokość dochodu oraz umowy/ umów z wykonawcą/wykonawcami zawartymi na realizację danego zakresu prac określonych we wniosku o dofinasowanie.

Zakres dofinansowania i maksymalne dotacje dla poszczególnych kosztów kwalifikowanych.

 

Źródło: Czyste Powietrze – Program Czyste Powietrze Wnioski o dofinasowanie składa się poprzez Portal Beneficjenta ( Portal Beneficjenta – Warszawa (wfosigw.pl) ) lub przez system GWD (Generator wniosków o dofinansowanie (nfosigw.gov.pl) ) dla wniosków z prefinansowaniem. Program Czyste Powietrze

 • Łączy się z:
 • dotacjami gminnymi
 • Ulgą termomodernizacyjną
 • Nie łączy się z programami:
 • Mój prąd
 • Moje ciepło

Program Moje ciepło

dotacje w programie moje ciepło radom

Dla kogo?

 • Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 • Wnioskodawcą/Beneficjentem musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy
 • Wnioskodawca musi być wskazany jako nabywca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym

Warunek przyznania dotacji? Uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku tj. uzyskanie maksymalnej wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej EPH+W na poziomie:

 • maksymalnie 63 kWh/(m2 × rok) – dla wniosków składanych w 2022 roku;
 • maksymalnie 55 kWh/(m2 × rok) – dla wniosków składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu.

Rodzaje przedsięwzięć?

 • zakup/montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem;
 • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem;
 • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.