Kto kontroluje?

– straże gminne, na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, – wójt, burmistrz i prezydent miasta oraz upoważnieni pracownicy urzędów miejskich i gminnych lub funkcjonariusze straży gminnych, na podstawie art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska – Policja, w oparciu o art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, – Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska

Co może być kontrolowane?

 • Kotły, w zakresie spełnienia norm i wymogów ekoprojektu
 • Jakość używanego paliwa (w tym wilgotność drewna)
 • Popioły paleniskowe
 • Składowane materiały przeznaczone do spalenia

Czy kontrola pieca jest rozpoczynana z urzędu?

W sezonie grzewczym przedstawiciele uprawnionych organów mogą skontrolować, czym palimy w piecu bez zgłoszenia. Obowiązkowo muszą też zareagować na skargi sąsiadów, jeśli ci zgłoszą, że ktoś w ich otoczeniu pali niedozwolonymi materiałami.

Czy kontrolujący mają prawo wejść do domu w celu kontroli pieca?

Jeśli urzędnicy wyznaczeni do kontroli pieców mają pisemne upoważnienie do takiej czynności wydane przez wójta gminy, mogą wejść na teren nieruchomości. Jeśli jest to nieruchomość prywatna, to kontrola może być przeprowadzona w godzinach 6:00 – 22.00. Gdy natomiast jest to teren, na którym prowadzona jest działalność gospodarcza, to będzie to możliwe przez całą dobę. Po godzinie 22 kontroli może wyjątkowo dokonać policja. Podczas kontroli upoważniony urzędnik ma prawo przeprowadzania badań, a także zażądać wyjaśnień od kontrolowanych osób i je przesłuchiwać.

Co przygotować do kontroli?

 • instrukcję obsługi kotła jeśli nie posiada tabliczki znamionowej
 • dowód zakupu paliwa stałego (paragon lub faktura)
 • świadectwo jakości/ certyfikat/ dokument potwierdzający (na piśmie) odpowiednie parametry zakupionego paliwa
 • dopuszcza się również możliwość umieszczenia informacji dotyczącej jakości paliwa stałego na dowodzie sprzedaży,
 • kontrolujący mają prawo sprawdzić również czy jest złożona deklaracja na odbiór odpadów komunalnych.

Ww. dokumenty będą stanowiły dowody w trakcie przeprowadzania kontroli. W przypadku braku ww. dokumentów kontrolujący mają prawo podjąć działania mające na celu weryfikację jakości paliw spalanych w piecu lub kominku oraz składowanych na posesji z przeznaczeniem do spalenia. W przypadku wątpliwości co do jakości paliwa, pobrane próbki mogą zostać wysłane do badań w certyfikowanym laboratorium w celu weryfikacji spełnienia norm jakościowych. Kontynuacja dalszych działań będzie uzależniona od wyniku badań laboratoryjnych.

Możliwe sankcje

 • Należy pamiętać, że przestrzeganie przepisów wprowadzonych uchwałą antysmogową będzie kontrolowane za równo w kwestii posiadanych urządzeń grzewczych jak i stosowanych rodzajów paliw.
 • Użytkownicy instalacji naruszający przepisy uchwały mogą być ukarani grzywną do 5000 zł lub mandatem do 500 zł.
 • Do nakładania mandatów uprawniona jest Policja oraz Inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Należy pamiętać, że zgodnie z art. 225 kodeksu karnego, udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 3.