• Właścicieli domków jednorodzinnych czekają kontrole zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości, na której znajduje się zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków, zobowiązany jest do zawarcia umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, a w przypadku kontroli do okazania takiej umowy oraz dowodów potwierdzających wywóz nieczystości np. poprzez przedłożenie rachunku za wywóz nieczystości ciekłych. Właściciele posesji na których znajduje się zbiornik bezodpływowy lub wykonano przydomową oczyszczalnię, mają również obowiązek zgłoszenia tego faktu do stosownego Urzędu Miasta.

  • Odrębne kontrole właścicieli nieruchomości dotyczyły będą przestrzegania zapisów uchwał antysmogowych, nakazujących stopniową wymianę “starych” pieców na paliwo stałe. Mowa tu o: tzw. kotłach bezklasowych, kotłach 3. i 4. klasy wg normy Normy EN 303-5 (PN – EN303-5:2012),

W woj. mazowieckim uchwała antysmogowa obowiązuje od 11 listopada 2017 roku, a jej nowelizacja od 14 maja 2022 roku. Na jej podstawie wdrożone zostały/zostaną poszczególne zasady:

  • od 11 listopada 2017 roku możliwy jest tylko montaż kotłów spełniających normy emisyjne zgodne z wymogami ekoprojektu;
  • od 1 lipca 2018 roku nie wolno spalać w kotłach, piecach i kominkach: węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0 – 3 mm, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0 – 3 mm, mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 proc. (np. mokrego drewna);
  • do końca 2022 roku posiadacze kominków będą musieli wymienić je na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu, lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie;
  • do 1 stycznia 2023 roku nie wolno używać: kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają wymogów dla klas 3,4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012, a także eksploatować kotłów na paliwa stałe (w tym biomasę) w nowo budowanych budynkach dla których wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zostały złożone po dniu 1 stycznia 2023 roku (w przypadku gdy istnieje techniczna możliwość podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej);
  • od dnia 1 października 2023 roku w granicach administracyjnych m.st. Warszawy nie wolno stosować węgla kamiennego, jak i paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla;
  • od 1 stycznia 2028 roku nie będzie można użytkować kotłów, które spełniają wymogi emisyjne klas 3. i 4. w/w normy. Również od tej daty węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, nie będzie można stosować granicach administracyjnych następujących gmin wchodzących w skład powiatów: piaseczyńskiego, legionowskiego, pruszkowskiego, grodziskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego.

Każda z tych kontroli w momencie niedopełnienia obowiązków przez właściciela nieruchomości może skończyć się grzywną od 500 zł do nawet 5000zł dlatego zachęcamy do skorzystania z możliwości wymiany źródeł ciepła w oparciu o naszą pomoc w skorzystaniu z dotacji do wymiany źródeł ciepła (m.in. Program Czyste Powietrze, Mój Prąd 5.0 oraz Moje Ciepło)