Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza  poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
Program skierowany jest do gmin, które mogą uzyskać  dotację ze środków udostępnionych WFOŚiGW a następie udzielić dotacji beneficjentom końcowym tj. osobom fizycznym posiadającym tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym znajdującym się na terenie gminy.
Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:
– podstawowym – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł,
– podwyższonym – do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł,
– najwyższym – do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 37500 zł.